Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/vsmjihlava.cz/vsmjihlava.cz/wp-content/themes/vsm/template-parts/content-page.php on line 14

Všeobecné podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací vydané společností
Air Telecom a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská čp. 2408/1a, PSČ 190 00, IČ: 24262137, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18474 (dále jen
„Air Telecom a.s.“ nebo také „Poskytovatel“) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi osobou, které jsou služby elektronických komunikací
poskytovány (dále jen „Účastník“) a Poskytovatelem. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti
Účastníka i práva a povinnosti Poskytovatele při užívání a poskytování služeb elektronických komunikací
a souvisejících služeb (dále vše jen „Služby“) prostřednictvím mobilní sítě (dále jen „mobilní Služby“)
či pevné sítě (dále jen „pevné Služby“), případně jiných služeb, které jsou poskytovány rovněž pod
obchodní značkou U:fon.
2. Účastnická Smlouva
2.1 Uzavření Smlouvy
Každý, kdo má zájem o uzavření Smlouvy, musí vyplnit a podepsat formulář Poskytovatele označený
„Účastnická smlouva“ a předložit jej Poskytovateli společně s dokumenty potřebnými k ověření
totožnosti zájemce. Jsou-li splněny podmínky nutné pro uzavření Smlouvy (např. souhlasí-li totožnost
zájemce s údaji na formuláři či složil-li zájemce kauci, je-li požadována), Poskytovatel zájemcem
předložený návrh přijme a Smlouvu se zájemcem uzavře. S ohledem na počet zákazníků Poskytovatel
výslovně upozorňuje zájemce, že jakékoliv jimi provedené (byť nepodstatné) změny ve Smlouvě
(s výjimkou údajů, jejichž vyplnění ze strany zájemce se předpokládá) tímto prohlášením Poskytovatel
automaticky odmítá. Zájemce může též požádat o uzavření smlouvy telefonicky, prostřednictvím
internetových stránek Poskytovateleči jiným vhodným způsobem.
Smlouva je uzavřena připojením podpisu Poskytovatele na Smlouvu nebo jiným právním jednáním
Poskytovatele, ze kterého jednoznačně vyplývá přijetí zájemcem předloženého návrhu (například aktivací
SIM karty či služby).
Kvůli případnému pozdějšímu prokázání identifikace zájemce při uzavření Smlouvy uděluje zájemce
Poskytovateli souhlas s tím, aby si ze zájemcem předložených dokumentů kopíroval nebo opisoval
údaje nutné k identifikaci zájemce a tyto údaje archivoval. Obdobné platí v případě, že Účastník
dokládá změnu těchto údajů.
2.2 Obsah Smlouvy a aktivace Služby
Obsah Smlouvy tvoří ustanovení uvedená a) ve formuláři „Účastnická smlouva“ nebo obsah hovoru při
telefonickém uzavření Smlouvy, b) v podmínkách zvláštních nabídek, c) v podmínkách Účastníkem
zvolených konkrétních Služeb, d) v platných cenících služeb (dále jen „Ceníky“), e) v Podmínkách
zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníků, f) v platných
Všeobecných podmínkách a g) reklamačním řádu a h) v dalších dokumentech, na které bude Účastník
upozorněn s tím, že všechny tyto dokumenty nalezne Účastník na webových stránkách www.ufon.cz
a/nebo www.airtelecom.cz. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument,
který je uveden v předchozím odstavci dříve v pořadí než ten, se kterým je dokument v rozporu.
Poskytovatel aktivuje Účastníkovi Službu v co nejkratší lhůtě, ve které je to s přihlédnutím k technickým,
obchodním a procesním podmínkám možné, a to, pokud se s Účastníkem nedohodne Poskytovatel
jinak, v případě mobilní Služby zpravidla do 7 dnů a v případě pevné Služby zpravidla do 30 dnů.
Aktivaci SIM karty či zahájení čerpání služeb považuje Poskytovatel za výslovnou žádost Účastníka
k zahájení poskytování Služeb, a to i před uplynutím 14 denní lhůty od uzavření Smlouvy, po kterou
má Účastník jako spotřebitel možnost i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Pokud v této lhůtě odstoupí Účastník od Smlouvy
po zahájení poskytování Služeb, může Poskytovatel požadovat úhradu již využitých Služeb.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI AIR TELECOM a.s.
V1 / 2015 / 101035
2.3 Doba trvání Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu, kterou Účastník s Poskytovatelem sjedná. Tato doba je zpravidla uvedena
ve formuláři „Účastnická smlouva“ ve znění uzavřených dodatků. Požaduje-li Účastník, aby byla jeho
smlouva na dobu určitou ukončena k datu, kdy uplyne sjednaná doba jejího trvání, je povinen
to oznámit Poskytovateli písemně alespoň 20 dnů předem.
Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou, prodlužuje se po jejím uplynutí automaticky na dobu neurčitou,
pokud alespoň 20 dní před uplynutím sjednané doby platnosti Smlouvy jedna ze smluvních stran
písemně neoznámí druhé straně, že trvá na ukončení Smlouvy ke sjednanému datu.
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující
veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si zvolil pro zasílání
vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující
ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a způsobu, jak ukončit smlouvu.
Doba určitá účastnické Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo Účastníkovi přerušeno
poskytování Služeb či omezeno poskytování Služeb s převodem na předplacené Služby (dále též
jen „suspendace“) s výjimkou období suspendace, v souvislosti s kterou Účastníkovi Poskytovatel
vyúčtoval smluvní pokutu.
2.4 Změna Smlouvy
Účastník je oprávněn požádat Poskytovatele o změnu Smlouvy, a to písemně, telefonicky nebo
prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly,
že změna písemné smlouvy může být učiněna taktéž ústní formou, pomocí prostředků komunikace na
dálku, prostřednictvím internetu či telefonicky. V odůvodněných případech může Poskytovatel
požadovat podání žádosti o změnu Smlouvy pouze v písemné podobě.
Budou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny, Poskytovatel změnu provede, bude-li to
technicky a procesně možné, nejpozději od počátku zúčtovacího období nejblíže následujícího po
okamžiku, kdy obdržel návrh Účastníka na změnu. Nebudou-li splněny všechny podmínky pro
provedení změny, informuje Poskytovatel Účastníka o podmínkách, za kterých návrh na změnu může
přijmout, nebo návrh Účastníka na provedení změny odmítne (například z důvodu dluhu Účastníka vůči
Poskytovateli, při suspendaci, v průběhu výpovědní doby apod.).
O změně svých údajů uvedených ve Smlouvě je Účastník povinen informovat Poskytovatele vždy do 7 dnů
ode dne, kdy taková změna nastala, a současně ji doložit dokladem, který změnu osvědčuje.
Byla-li Smlouva s Účastníkem uzavřena za zvýhodněných podmínek (např. při poskytnutí Zařízení za
zvýhodněnou cenu, závazku Účastníka k určitému minimálnímu plnění), je Poskytovatel oprávněn při
změně Smlouvy, která představuje snížení minimálního plnění Účastníka, požadovat zaplacení finančního
vyrovnání podle aktuálních Ceníků.
2.5 Ukončení Smlouvy
Smlouva zaniká dohodou a na základě výpovědi, odstoupení, smrti nebo zániku některé ze stran Smlouvy
bez právního nástupce.
Smlouva zaniká dohodou a na základě výpovědi, odstoupení, smrti nebo zániku některé ze stran
Smlouvy bez právního nástupce. Výše úhrady v případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby
trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, činí v
případě Smlouvy uzavřené se Spotřebitelem jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do
konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního
plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, a výši úhrady nákladů spojených s
telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.
V případě jiných subjektů nežli spotřebitelů při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou
je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, činí výše úhrady součet měsíčních
paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo součet minimálního sjednaného
měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, spolu s úhradou nákladů spojených
s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.
V případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, je Účastník
povinen uhradit Poskytovateli rozdíl základní a dotované ceny Zařízení stanovené Ceníkem platným
ke dni uzavření Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva
uzavřena, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli rozdíl dotované ceny Služeb a základní ceny
Služeb platné ke dni uzavření Smlouvy za dobu od uzavření Smlouvy do uběhnutí výpovědní lhůty.
2.5.1 Ukončení ze strany Poskytovatele
Poskytovatel může ukončit kteroukoliv účastnickou Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
30 dnů ode dne jejího doručení na adresu Účastníka v následujících případech: a) pokud Účastník
ve lhůtě splatnosti nezaplatil tři po sobě jdoucí Vyúčtování, b) pokud je Účastník v prodlení s
úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči Poskytovatelipo dobu delší než 90 dnů,
c) nastane-li některá skutečnost uvedená v čl. 3.4 písm. a) – h) níže, d) pokud je vůči Účastníkovi
vedeno insolvenční řízení nebo e) je-li vůči osobě Účastníka nařízena exekuce. Smluvní strany se dále
výslovně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu vypovědět
Smlouvu o poskytování služeb přenosu dat typu ADSL či Smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací na bázi technologie GSM, a to v případě, že dojde k ukončení příslušné
smlouvy o spolupráci (či jiné obdobné smlouvy) uzavřené s třetí osobou, na základě které je
Poskytovatel oprávněn služby přenosu dat typu ADSL či služby na bázi technologie GSM poskytovat.
Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k pravomocnému prohlášení konkursu na
majetek Účastníka, či poruší-li Účastník podstatným způsobem Smlouvu.
2.5.2 Výpověď ze strany Účastníka
Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou může Účastník ukončit písemnou výpovědí s výpovědní
dobou 30 dnů, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. Smlouvu je možné vypovědět do 30 dnů ode dne
zveřejnění podstatné změny Všeobecných podmínek či Ceníků, jestliže tato změna není vyvolána
změnou právních předpisů; Účastník je oprávněn Smlouvu ukončit ke dni nabytí účinnosti takovéto
změny, jestliže nové podmínky nebude akceptovat.
V případě výpovědi Smlouvy na dobu určitou je Účastník povinen zaplatit úhradu upravenou ve Smlouvě.
Bez ohledu na výše uvedené je Účastník rovněž oprávněn písemně vypovědět Smlouvu bez sankce,
vyplývá-li takové právo ze zákona, v takovém případě musí Účastník doručit výpověď Poskytovateli
nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny, která zakládá zákonné právo Účastníka vypovědět
Smlouvu. Výpověď musí být adresována v listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele.
2.5.3 Přenesení čísla
Smlouva končí přenesením telefonního čísla v případě, že v souladu s Obchodními podmínkami Přenesení
čísla požádá Účastník Poskytovatele o přenesení svého čísla do jiné odpovídající sítě. V případě ukončení
Smlouvy na dobu určitou z důvodu přenesení čísla je Účastník povinen zaplatit sjednanou úhradu.
2.5.4 Společná ustanovení
I po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmé, že nemají ukončením
Smlouvy zaniknout, například povinnost zaplatit dlužné částky, smluvní pokuty a úhrady či ujednání
o volbě práva a rozhodování sporů. Ukončením Smlouvy zaniká i smlouva o poskytování platebních
služeb.
V případě ukončení Smlouvy o poskytování mobilních Služeb převede Poskytovatel SIM kartu do režimu
předplacených Služeb, pokud se Účastník s Poskytovatele nedohodne při ukončení Smlouvy jinak.
Při ukončení Smlouvy je Účastník povinen vrátit bez zbytečného prodlení Poskytovateli vše, co je jeho
vlastnictvím. V případě odstoupení od smlouvy nese Účastník náklady spojené s navrácením zboží.
3. Služby
3.1 Úvodní ustanovení
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi Služby v souladu s platnými právními předpisy a
Smlouvou a Účastník se je takto (v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou) zavazuje užívat.
Účastník je povinen se vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníky, Všeobecnými
podmínkami, Podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů
Účastníků, která v souvislosti s nimi Poskytovatel Účastníkovi doručuje.
Poskytovatel Služby poskytuje zejména ve formě tarifů s měsíčním Vyúčtováním nebo v režimu
předplacených Služeb. Služby je Účastník oprávněn užívat pouze prostřednictvím zařízení, která
jsou schválena pro užití v České republice a k účelu, který je v souladu s platnými právními
předpisy a Smlouvou. Vlastníkem práv k software na SIM kartě je Poskytovatel. Bez předchozího
souhlasu Poskytovatele je zakázáno zasahovat do softwaru SIM karty či jiných zařízení Poskytovatele.
Bez speciální písemné dohody uzavřené s Poskytovatele není Účastník oprávněn umožnit užívání
jakékoliv Služby za úplatu třetím osobám, ani poskytovat své služby třetím osobám s využitím sítě
či Služeb Poskytovatele.
3.2 Některé typy Služeb
3.2.1 Základní Služby
Poskytovatel poskytuje na území České republiky následující základní Služby: a) telefonní hovory
– běžné odchozí hovory a přijímání telefonních hovorů, b) bezplatná tísňová volání (tísňová volání
lze uskutečnit i bez SIM karty, včetně lokalizace), c) služba přenosu dat, d) služba krátkých textových
zpráv (též jen „SMS“), e) služba multimediálních zpráv.
3.2.2 Další Služby a doplňkové Služby
Doplňkovými Službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, které jsou uvedeny v
Cenících.
3.2.3 Služby třetích stran a Platební služby
Některé služby, které lze užívat prostřednictvím sítě Poskytovatele neposkytuje Účastníkovi
Poskytovatel, ale jiné subjekty, a to za podmínek, které s těmito subjekty Účastník sjedná. O tom,
že jde o službu třetí strany, má třetí strana povinnost informovat Účastníka nejpozději v okamžiku
užití služby. Poskytovatel tímto Účastníka společně s poskytovateli služeb třetích stran informuje,
že veškeré pohledávky, které vzniknou třetí straně za Účastníkem v případě, že Účastník využije
Službu třetí strany, příslušná třetí strana postupuje vždy Poskytovateli, který je Účastníkovi může
vyúčtovat a v případě, že je Účastník neuhradí, může je po Účastníkovi vlastním jménem
a na vlastní účet vymáhat. Účastník je oprávněn prostřednictvím svého Zařízení uzavírat smlouvy
s partnery Poskytovatele a hradit cenu za zboží či služby poskytované partnery Poskytovatele,
jejichž poskytnutí bylo Účastníkovi Poskytovatelem zprostředkováno (dále jen Služby PSMS).
Poskytovatel a Účastník tímto výslovně berou na vědomí, že podrobné podmínky pro poskytování
Služeb PSMS jsou uvedeny na webových stránkách www.ufon.cz nebo www.airtelecom.cz.
Účastník současně prohlašuje, že se s těmito podmínkami před prvním využitím Služeb PSMS seznámil.
Účastník dále tímto bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel je pouze poskytovatelem Služeb
PSMS a jedná jako zprostředkovatel služeb poskytovaných Účastníkovi ze strany třetích osob/partnerů,
přičemž je současně oprávněn po Účastníkovi požadovat spolu s úhradou ceny za poskytované
Služby i úhradu ceny za služby poskytované ze strany třetích osob/partnerů, a to z titulu postoupení
této pohledávky.
3.3 Předplacená Služba
Předplacené služby jsou upraveny v Obchodních podmínkách pro předplacené služby.
3.4 Omezení a přerušení poskytování Služeb
Poskytovatel je Účastníkovi oprávněn okamžitě omezit (a v případě mobilní Služby současně převést na
předplacenou Službu) či přerušit poskytování Služeb v následujících případech:
a) neuhradí-li řádně a včas Vyúčtování, a to ani v náhradní lhůtě, kterou Poskytovatel stanoví;
b) vznikne-li podezření, že Účastník uzavřel Smlouvu na základě nepravdivých údajů nebo že zneužívá
Služby;
c) porušuje-li podstatně podmínky Smlouvy (zejména užívá-li neschválená zařízení či jinak ohrožuje
provoz sítě, uskutečňuje-li zlomyslná či obtěžující volání, rozesílá-li nevyžádané či reklamní zprávy atp.);
d) nejsou-li splněny podmínky nezbytné pro to, aby Účastníkovi mohl Poskytovatel poskytovat Služby;
e) dojde-li k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu zúčtovacího období dvojnásobek
průměrné výše Vyúčtování, nebo k neobvyklému typu provozu (např. hovory do exotických destinací
nebo na audiotexová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo);
o této skutečnosti Účastníka Poskytovatel informuje SMS zprávou či jiným vhodným způsobem; tímto
způsobem se Účastníka Poskytovatel snaží chránit před možným zneužitím Služby, a proto je
oprávněn zvolené opatření aplikovat i na jiné Služby a SIM karty než ty, u nichž se problém objevil;
f) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li nebo dojde-li k narušení
bezpečnosti a integrity sítě nebo dojde-li k narušení bezpečnosti Služeb;
g) nastane-li krizový stav, zejména branná pohotovost státu, živelní pohroma nebo ohrožení
bezpečnosti státu;
h) na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.
Pokud Účastník složí mimořádnou zálohu (viz důvody dle čl. 4.4 ), bude mu poskytování přerušených či
omezených Služeb bez zbytečného odkladu obnoveno.
Poskytovatel je oprávněn z vážných technických či provozních důvodů změnit účastnické číslo,
uživatelské jméno, heslo nebo jiné přístupové kódy Účastníka, a to i bez souhlasu Účastníka – o této
skutečnosti bude Poskytovatel Účastníka informovat bez zbytečného odkladu.
Poskytovatel je oprávněn různým Účastníkům poskytovat různou úroveň Služeb, a to v závislosti
na splnění objektivních kritérií (např. objem poskytnutých Služeb, počet účastnických smluv, délka
trvání účastnické smlouvy atd.).
4. Cena, kauce a platební podmínky
4.1 Ceny, účtování Služeb
Ceny za poskytnuté Služby Poskytovatel účtuje Účastníkovi dle platných Ceníků a Účastník je povinen
je řádně a včas hradit. Ceny za Služby začne Poskytovatel účtovat Účastníkovi dnem aktivace zvolené
Služby. Ceny za Služby třetích stran účtuje Poskytovatel Účastníkovi dle podmínek stanovených pro
příslušnou Službu třetí strany.
4.2 Vyúčtování Služeb a jeho úhrada
Vždy po skončení zúčtovacího období Účastníkovi Poskytovatel vystaví Vyúčtování s náležitostmi
daňového dokladu (v textu také jen „Vyúčtování“ či „Faktura“), které obsahuje cenu poskytnutých
Služeb a jiné částky, na které má Poskytovatel nárok (např. kauce či smluvní pokuty). Vyúčtování
je vždy zpřístupněno na webové samoobsluze tak, aby mohlo být Vyúčtování dodáno Účastníkovi
do 15 dní od ukončení předmětného zúčtovacího období.
Pokud se s Poskytovatelem Účastník nedohodne jinak, vystaví mu Vyúčtování v elektronické podobě.
Vystavení tištěného Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníků. Vyúčtování Poskytovatel doručí
Účastníkovi do 15 dnů odedne ukončení předmětného zúčtovacího období.
Vyúčtované částky musí Účastník uhradit na bankovní účet Poskytovatele uvedený na Vyúčtování, a to
(není-li na Vyúčtování jiná lhůta) do 14 dnů od vystavení Vyúčtování. Vyúčtovaná částka je
uhrazena okamžikem připsání platby označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na
bankovní účet Poskytovatele. Neoznačí-li Účastník platbu řádně variabilním symbolem uvedeným ve
Vyúčtování, pak, může-li Poskytovatel platbu identifikovat jiným způsobem, použijí se pravidla pro
pořadí úhrady pohledávek dle čl. 4.3 níže. Poskytovatel upozorní Účastníka v případě, že neuhradí
Vyúčtování řádně a včas, a stanoví mu náhradní lhůtu k úhradě Vyúčtování, přičemž za prokazatelné
upozornění o nezaplacení ceny je považována také SMS nebo e-mail. Pokud některou z poskytnutých
Služeb není možno vyúčtovat ve Vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta,
vyúčtuje ji Poskytovatele Účastníkovi v nejbližším možném následujícím Vyúčtování.
Pokud Účastník nedostal Vyúčtování ani více než po 40 dnech od dodání posledního Vyúčtování
nebo ode dne aktivace SIM karty či Služby, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit kontaktnímu
místu Poskytovatele. Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na povinnost Účastníka řádně a včas uhradit
ceny za poskytnuté Služby. Jestliže bude Účastník v prodlení s uhrazením částky uvedené
v příslušném Vyúčtování, upozorní Poskytovatel Účastníka prokazatelněna nezaplacení (dále jen
„upomínka“) a zároveň v upomínce stanoví náhradní lhůtu plnění Vyúčtování. Není-li v upomínce
stanoven další termín, činí náhradní termín splatnosti nejméně jeden (1) týden ode dne dodání
upozornění. Ode dne prodlení s úhradou vyúčtované částky je Poskytovatel oprávněn účtovat
Účastníkovi také úrok z prodlení, jehož výše je stanovena obecně závaznými právními předpisy.
Účastník se v případě prodlení s uhrazením Vyúčtování také zavazuje uhradit Poskytovateli náklady na
odblokování služeb, náklady spojené s upomínkou, náklady na vymáhání splatných pohledávek (a to i
prostřednictvím třetí osoby) a v případě prodlení s úhradou Vyúčtování delším 60 dnů též smluvní pokutu
ve výši 2000 Kč za každou službu.
4.3 Započtení a pořadí úhrady pohledávek
Poskytovatel použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího splatného dluhu, a to nejprve na
úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky, poté na úhradu Služeb třetích stran, dále na
úhradu sjednaných splátek za zařízení, následně smluvních pokut, a poté na úhradu zbytku
Účastníkova nejstaršího splatného dluhu vůči Poskytovateli, a to vždy nejprve na úhradu jistiny, pokud
neurčí jinak. Stejným způsobem je Poskytovatel oprávněn použít Účastníkem složenou kauci, Účastníkův
přeplatek nebo jakoukoliv jinou finanční částku. Není-li třeba tuto částku takto použít, vrátí
Poskytovatel Účastníkovi takovou finanční částku snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtování.
Poskytovatel je oprávněn požadovat po Účastníkovi náhradu nákladů spojených s vymáháním
pohledávky a zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti.
4.4 Kauce
Poskytovatel je oprávněn žádat složení kauce zejména v případech hrozícího finančního rizika
nebo z jiného vážného důvodu. V případě neuhrazení požadované kauce je Poskytovatel oprávněn
odmítnout uzavření Smlouvy, odstoupit od Smlouvy, neprovést navrženou změnu Smlouvy či
Účastníkovi omezit nebo přerušit poskytování Služeb. Poskytovatel může vybírat následující kauce:
a) na Služby; b) při splátkovém prodeji; c) na roaming, d) mimořádnou kauci, nastane-li některá
ze skutečností uvedených v čl. 3.4 bodech a) až h), přičemž maximální výše mimořádné kauce
je stanovena v Cenících. Pokud řádně a včas platí Účastník Vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko,
Poskytovatel kauce vrátí Účastníkovi snížením částky k úhradě v souladu s postupem popsaným
v Cenících.
5. Síť a pokrytí
Poskytovatel se zavazuje provádět opravy a úpravy sítě a její údržbu tak, aby byly provedeny rychle a
efektivně, v co nejkratším čase s ohledem na technické a procesní možnosti a druh závady, úpravy
či údržby. Provádění těchto činností se může výjimečně projevit dočasným snížením dostupnosti
Služeb, o čemž bude Poskytovatel přiměřeným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat
své zákazníky, například na svých internetových stránkách.
Oblasti pokryté signálem pro poskytování mobilních Služeb jsou graficky znázorněny v orientační
aktualizované mapě na www.ufon.cz nebo www.airtelecom.cz. Vzhledem k charakteru šíření
rádiových vln a k omezeným možnostem grafického zobrazení mapy Poskytovatel nezaručuje,
že v oblastech dle mapy pokrytých signálem bude vždy dostupné připojení k síti. Nepokrytí některých
částí území České republiky signálem není vadou plnění na straně Poskytovatele a nezakládá právo
na odstoupení od Smlouvy.
V případě hlasových Služeb poskytovaných prostřednictvím telefonních čísel určených pro poskytování
veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě Poskytovatel Účastníkovi
nezaručuje, že v době hovoru nedojde k ukončení hovoru z důvodu změny polohy Zařízení. Možnost
nomadicity, tj. přenositelnosti Zařízení v rámci příslušného telefonního obvodu, tím není dotčena.
Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě změny umístění zařízení, jehož prostřednictvím
jsou využívány Služby poskytované ve veřejné pevné síti Poskytovatele, mimo instalační adresu
Poskytovatel ani žádný subjekt podílející se na plnění povinností integrovaného záchranného
systému nemohou v souvislosti s tísňovým voláním odpovídat za určení lokality volajícího.
6. Odpovědnost a opatření proti zneužití Služeb
6.1 Opatření proti zneužití Služeb
Poskytovatel je oprávněn provést změnu nastavení SIM karty, zařízení, bezpečnostních prvků (zejména
hesel či bezpečnostních kódů), e-mailové adresy či jiných nastavení Služeb Účastníka i bez jeho
souhlasu v případě, že je toto opatření v jeho prospěch nebo je nutné k řádnému poskytování
Služeb (např. je-li to nutné k zajištění funkčnosti Služeb či v případě důvodného podezření na zneužití
Služby).
Účastník je povinen přijmout veškerá potřebná opatření k ochraně svých bezpečnostních prvků (zejména
hesla či bezpečnostní kódy). V případě důvodného podezření na jejich prozrazení je povinen je
neprodleně změnit.
V případě, že Účastník zjistí ztrátu, odcizení či zneužití své SIM karty, zařízení nebo kterékoliv své Služby
nebo svých bezpečnostních prvků, neprodleně o této skutečnosti informuje Poskytovatele
prostřednictvím zákaznického centra, které nejpozději do dvou hodin po přijetí Účastníkova oznámení
učiní opatření k zamezení oznámeného zneužití SIM karty, zařízení, bezpečnostních prvků nebo Služby.
Pokud Poskytovatel neučiní v dvouhodinové lhůtě opatření dle předchozí věty, odpovídá za újmu,
která Účastníkovi v důsledku nesplnění této povinnosti vznikla. Za ostatní újmy vzniklé v důsledku
ztráty, odcizení či zneužití Účastníkovi SIM karty nebo kterékoliv jeho Služby nebo jeho bezpečnostních
prvků však odpovídá Účastník.
Bez smlouvy o propojení nesmí Účastník směrovat provoz do sítě Poskytovatele (např. směrování hovorů
přes GSM brány).
6.2 Odpovědnost za újmu
Účastník musí mít na paměti, že odpovídá za jednání jakýchkoliv třetích osob, kterým umožnil užívat
Služby. Odpovídá rovněž za nedostatečnou ochranu svých bezpečnostních prvků či zneužití Služeb
v případě, že nevyužil možnosti jejich zabezpečení. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu hovorů
uskutečněných prostřednictvím počítačové sítě Internet, za plnění třetích stran ani za Účastníkova
data uložená na SIM kartě či v jiných zařízeních, která užívá při poskytování Služeb.
Pokud Účastník mohl Službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu
technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele nebo z důvodu nedodržení kvality
Služeb, je Poskytovatel povinen přiměřeně snížit cenu Služby nebo po dohodě s Účastníkem zajistit
poskytnutí Služby náhradním způsobem. V případě závad zajistí Poskytovatel rovněž odstranění závady.
V těchto případech nemá Účastník právo na náhradu újmy.
Úhrnná předvídatelná újma, která by mohla Účastníkovi vzniknout jako následek porušení povinností
Poskytovatelem, může činit maximálně částku 200.000,- Kč. Právo na náhradu újmy Poskytovatel
uspokojí snížením částky k úhradě v následujících Vyúčtováních. Jiným způsobem Poskytovatel právo
na náhradu újmy uspokojí pouze na základě Účastníkovy písemné výzvy. Nedohodne-li se
Poskytovatel s Účastníkem jinak, nahrazuje se veškerá újma způsobená v souvislosti s plněním dle
Smlouvy v penězích. Vylučuje se povinnost Poskytovatele nahradit Účastníkovi újmu, kterou nebylo
možno v době uzavření Smlouvy rozumně předvídat.
Poskytovatel má vůči Účastníkovi právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě,
že je újma kryta úroky z prodlení.
7. Reklamace
Reklamaci vystaveného Vyúčtování může Účastník uplatnit do 2 měsíců od doručení Vyúčtování
a reklamaci poskytnuté Služby do 2 měsíců od poskytnutí Služby, a to písemně zákaznickému
centru, e-mailem nebo osobně v kterékoliv značkové prodejně společnosti Air Telecom a.s. I v
případě, že Účastník podá reklamaci, však musí řádně uhradit vystavené (reklamované) Vyúčtování.
Poskytovatel podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však Účastníka
informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci
se zahraničním provozovatelem, obdrží Účastník vyřízení reklamace do 2 měsíců. Pokud s řešením
reklamace nebude souhlasit, může do 1 měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti
vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.
Podání reklamace ohledně vadného Vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost Účastníka uhradit
částku uvedenou ve Vyúčtování.
Bližší úprava práv a povinností Účastníka při podávávání a vyřizování reklamace Služeb je uvedena v
reklamačním řádu Poskytovatele, který je k nahlédnutí na internetových stránkách www.ufon.cz
nebo www.airtelecom a ve všech provozovnách Poskytovatele.
8. Smluvní pokuty a jiné úhrady
Smluvní pokuty jsou sjednány prostřednictvím Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
9. Prohlášení Účastníka
Účastník prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
10. Informace a komunikace stran
10.1 Komunikace
Poskytovatel může Účastníka kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních
služeb (dále jen „pošta“), faxem, elektronickou poštou, telefonicky, SMS či MMS. Za písemné se pro
účely dodržení formy vyžadované Smlouvou považuje i právní jednání Poskytovatele učiněné faxem,
elektronickou poštou, SMS, MMS, či datovou zprávou do Účastníkovy datové schránky.
Za písemné úkony Účastníka se považují Účastníkem vlastnoručně podepsané listiny či jeho
elektronické dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem.
Písemně Účastníka Poskytovatel primárně kontaktuje na korespondenční adrese uvedené ve Smlouvě.
V případě potřeby však Poskytovatel může písemnost zaslat i na Účastníkovu jinou adresu,
kterou zná, a to včetně jeho e-mailové adresy. Písemnost zasílaná Poskytovatelem prostřednictvím
pošty se považuje za doručenou jejím dodáním na Účastníkovu adresu, případně marným uplynutím
lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se o jejím uložení Účastník nedozvěděl,
případně dnem, kdy se písemnost vrátila Poskytovateli, podle toho, která z těchto skutečností nastala
dříve. Doručení na adresu uvedenou ve Smlouvě je účinné i tehdy, když se na této adrese Účastník
nezdržuje. V případě doručování výpovědi Smlouvy se Poskytovatel s Účastníkem výslovně dohodli,
že výpověď zaslaná Poskytovatelem se považuje za doručenou třetí kalendářní den ode dne
jejího odeslání Účastníkovi.
Zpráva zasílaná Poskytovatelem prostřednictvím faxu, elektronické pošty, SMS či MMS se považuje za
doručenou nejpozději dnem následujícím po odeslání zprávy na Účastníkovo telefonní číslo nebo
jeho e-mailovou adresu. Pokud Účastník hodlá používat SIM kartu v zařízení, které neumožňuje
přijímání SMS či MMS, musí tuto skutečnost předem oznámit Poskytovateli a dohodnout si s ním
náhradní způsob komunikace, jinak Poskytovatel neodpovídá za případně vzniklou újmu.
Telefonicky lze Poskytovatele kontaktovat na čísle 811 811 811, 212 23 23 23 nebo 790 811 811,
emailem na adrese info@ufon.cz nebo info@airtelecom.cz a písemně na adrese:
Air Telecom a.s., Českomoravská čp. 2408/ 1a, 190 00 Praha 9.
Byla-li Účastnická smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo za použití prostředků
komunikace na dálku, má Účastník právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení, jehož vzor
nalezne na stránkách www.ufon.cz nebo www.airtelecom.cz je třeba zaslat společně se zařízením, bylo-li
předmětem smlouvy, a to v nepoškozeném stavu a v původním balení, včetně veškerého příslušenství, na
adresu Air Telecom a.s., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10.
Poskytovatel smí identitu Účastníka ověřovat při komunikaci se zákaznickým centrem, požadovat po
něm heslo nebo náhradní identifikaci a v případě podezření na zneužití údajů Účastníka požadavek
nezpracovat.
10.2 Změny Služeb a Všeobecných podmínek
Poskytovatel se zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách či ukončení Služeb zejména
prostřednictvím internetových stránek, oznámení, tiskových zpráv a informačních materiálů.
Poskytovatel je oprávněn měnit Všeobecné podmínky v celém rozsahu. Změnu Účastníkovi oznámí
Poskytovatel také způsobem, který ukládá zákon. Poskytovatel je oprávněn měnit Služby a jejich
podmínky, případně ukončit poskytování Služeb z důvodu inflace, zavedení nových Služeb, změny
podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě či vývoje nových technologií.
11. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem.
Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném znění.
O sporech mezi Účastníkem a Poskytovatelem rozhoduje soud, přičemž v některých případech je dána i
pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu. Spory týkající se Smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo
správní řízení.
Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne dne 1. května 2015 a v plném rozsahu
nahrazují předchozí Všeobecné podmínky.